WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | 

dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
Pokój: 604
Telefon: 91 4443177
E-mail: patrycja.zwiech@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (ocena pracownicza, motywowanie i wynagradzanie kadr, strategie personalne, controlling i audyt personalny, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem, kapitał społeczny, zarządzanie zaangażowaniem pracowników),
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • nierówności społeczno-ekonomiczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo),
 • etyka biznesu,
 • etyki zawodowe.
Najważniejsze publikacje:
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • P.Zwiech, (2016), Nierówności ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • M.Gawrycka, J.Wasilczuk, P.Zwiech, (2007), Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 • P.Zwiech, (2020), Equal treatment in employment in Poland in companies of the West Pomeranian voivodship, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Khalid S. Soliman (red.), King of Prussia: International Business Information Management Association, Seville Spain, s. 13090-13101.
 • P.Zwiech, (2020), Impact of socioeconomic inequalities on social cohesion - theoretical approach, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Khalid S. Soliman (red.), King of Prussia: International Business Information Management Association, Seville Spain, s. 13080-13089.
 • P.Zwiech, (2020), Implementation of Work-life Balance in Companies of the West Pomeranian Province in Poland, w: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, Khalid S. Soliman (red.), King of Prussia: International Business Information Management Association, Granada Spain, s. 12441-12447.
 • P.Zwiech, (2020), Employment Quality in CSR: Evidence from Poland, Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, Khalid S. Soliman (red.), King of Prussia: International Business Information Management Association, Granada Spain, s. 12454-12462.
 • A.Turczak, P.Zwiech, (2014), Variability of Household disposable Income per capita by Types of Residence in Poland, Statistics in Transition new series, Vol. 15, No. 4, s. 573-590.
 • P.Zwiech, A.Turczak, (2013), Comparison of changes in living standards of Poland's population across different classes of location over the years 2000-2011, Folia Oeconomica Stetinensia, nr 13 (21), s. 171-188.
 • P.Zwiech, (2017), Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 310, s. 128-136.
 • P.Zwiech, (2013), Nierówności społeczno-ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXV (75) nr 2, s. 139-150.
 • P.Zwiech, (2013), Wertykalna segregacja płciowa w teoriach ekonomicznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Ekonomia i Prawo, Tom XII, nr 3, s. 425-440.
 • P.Zwiech, (2013), Nierówności dochodowe w państwach europejskich - analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego, Studia Ekonomiczne, nr 145, s. 89-102.
 • P.Zwiech, (2011), Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 4, s. 17-20.
 • P.Zwiech, (2010), Discrimination Against Women in Professional Life in Selected Theories of Class Structure and Stratification, Economics & Sociology, Vol. 3, No. 2, s. 92-100.
 • P.Zwiech, (2009), Discrimination Against Women in Professional Life in Chosen Pro-Feminist Theories, Economics & Sociology, Vol. 2, No. 1, s. 96-104.
 • P.Zwiech, (2008), International Migration in Poland, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 1, Nos. 2/3, s. 299-313.
Profile naukowe: