WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | 

dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
Pokój: 605
Telefon: 91 4443173
E-mail: wojciech.jarecki@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • rekrutacja pracowników
 • zarządzanie własnym rozwojem
 • migracje
 • rynek pracy
Najważniejsze publikacje:
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • K.Włodarczyk, W.Jarecki, (2020), Kompetencje pracowników z Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, (2019), Determinanty wykorzystania narzędzi e-rekrutacji w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, (2019), Determinanty korzystania z instrumentarium e-rekrutacji przez członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5.
 • W.Jarecki, (2019), Wartości wyznawane przez pracowników z Ukrainy, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, t. 51 nr 1, s. 81-92.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, W.Skoczylas, (2018), Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Volumina, Szczecin.
 • W.Jarecki, (2018), Higher education as a stage in competence development, Annales : ethics in economic life, Vol. 21, No. 6, s. 89-97.
 • W.Jarecki, (2017), Imigracja zarobkowa w Polsce. Stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 4 (964), s. 135-152.
 • W.Jarecki, (2015), Necessity and Possible Ways of Using Qualifications Held by People Aged 50+, w: K. Stankiewicz (red.), Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, s. 112-120.
 • W.Jarecki, (2014), Rekrutacja pracowników starszych w kontekście zmian demograficznych. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemu Usług nr 840, s. 143-152.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 • W.Jarecki, (2013), Wzrost czy spadek wolności gospodarczej? Skutki współczesnego kryzysu gospodarczego, Oeconomia Copernicana, nr 4, s. 5-18.
 • W.Jarecki, (2012), Rekrutacja pracowników, Economicus, Szczecin.
 • W.Jarecki, (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • W.Jarecki, (2010), Professional and Educational Activity Displayed by Polish Students in the Age of Globalization and World Economic Crisis, Transformations in Business & Economics, Vol 9, No 2(20), s. 335-348.
Profile naukowe: