WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | 

dr hab. prof. US Marek Kunasz - kierownik Katedry
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
dr hab. prof. US Marek Kunasz - kierownik Katedry
Pokój: 606
Telefon: 91 4443497
E-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • rynek pracy,
 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie procesami,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.
Najważniejsze publikacje:
 • M.Kunasz, (2006), Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, nr 10.
 • M.Kunasz, (2008), Intellectual capital - a new source of competitive advantage, Economics and Sociology, Vol. 1, No. 1.
 • M.Kunasz, (2008), The small and medium-sized enterprise sector in Poland, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 1, No. 2/3.
 • M.Kunasz, (2008), Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, Gospodarka Narodowa, nr 3.
 • M.Kunasz, (2009), Barriers to development and institutional support for entrepreneurship in Poland - role that higher education institutions occupy in support system, Transformation & Business Economics, Vol. 8, No. 3.
 • M.Kunasz, (2009), Entrepreneurship - Microeconomical Determinant of the Competitiveness of Entitles, Economics and Sociology, Vol. 2, No. 1.
 • M.Kunasz, (2009), Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów, Wiadomości Statystyczne, nr 1.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • M.Kunasz, (2010), Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin.
 • M.Kunasz, (2013), Determinants of the internal structure of the enterprise sector - case of Slovakia, Transformation & Business Economics, Vol. 12, No. 2B.
 • M.Kunasz, (2013), Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych, Volumina, Szczecin.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 • M.Kunasz, (2014), Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Management and Business Administration. Central Europe, nr 2.
 • M.Kunasz, (2015), Korzyści materialne z wykształcenia formalnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol. 77, No. 4.
 • M.Kunasz, (2016), Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej, Polityka Społeczna, nr 8.
 • M.Kunasz, (2016), Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, W.Skoczylas, (2018), Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Volumina, Szczecin.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, (2019), Determinanty korzystania z instrumentarium e-rekrutacji przez słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, (2019), Determinanty wykorzystania narzędzi e-rekrutacji w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Profile naukowe: