Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - Społeczna odpowiedzialność biznesu, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw ...
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - Społeczna odpowiedzialność biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Szczecin 2019.

Wejść: 517 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zmienność otoczenia, jego nieprzewidywalność, zachodzące procesy globalizacji i internalizacji doprowadziły do sytuacji kiedy to zaczęto poszukiwać nowych paradygmatów, koncepcji zarówno rozwoju społeczno-gospodarczego, jak też zarządzania. Od połowy lat 60-tych XX wieku obserwujemy ewolucję zrównoważonego rozwoju, zaś od kilku lat coraz intensywniej propagowany jest biznes społecznie odpowiedzialny będący realizacją tego paradygmatu w praktyce gospodarczej. Wdrażanie przez organizacje standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) pozwala im na identyfikację obszarów umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, rozpoznanie interesariuszy. Daje możliwość uzyskania szeregu korzyści zarówno dla siebie samych, jak również dla społeczności i środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu oddajemy w ręce Czytelników monografię, która mamy nadzieję pozwoli spojrzeć na koncepcję CSR z różnych perspektyw. W monografii znajdują się treści teoretyczne przybliżające problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu uzupełnione o wyniki prowadzonych badań, jak również dane wtórne. Opracowanie składa się z 6 rozdziałów przygotowanych przez pracowników ośrodków naukowych.

SPIS TREŚCI:
  • Objectives of virtual system suppliers - a case study (Norbert G. Brink), s. 7-20.
  • Finansowanie innowacji społecznych w kontekście filantropijnej działalności organizacji (Urszula Bukowska), s. 21-32.
  • Relacje między pracownikami a organizacją w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu (Aneta Kisiel), s. 33-42.
  • Praktyki personalne stosowane w obszarze personalnym współczesnych organizacji (Teresa Myjak), s. 43-50.
  • CSR w instytucjach finansowych w świetle badań - wybrane aspekty (Elżbieta Świtalska), s. 51-64.
  • Kreowanie postaw etycznych kierowników w przedsiębiorstwach z sektora MSP (Ireneusz Żuchowski), s. 65-78.