Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw ...
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 526 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zmiany zachodzące na przełomie XX i XXI wieku spowodowały, że przedsiębiorstwa bazujące na tradycyjnym modelu konkurencji opartym o zasoby materialne oraz na tradycyjnej strukturze zarządzania, musiały poddać się dostosowawczym działaniom o charakterze strategicznym. Coraz większego znaczenia zaczęły nabierać zasoby o charakterze niematerialnym - zarówno kapitał ludzki i kapitał intelektualny, jak i informacja, które to obecnie decydują o sukcesie rynkowym oraz zapewniają organizacji elastyczność oraz gotowość na zmiany w turbulentnym otoczeniu. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza, w tym procesy globalizacyjne, starzenie się społeczeństw i zachodzące zmiany na rynku pracy, ukazują konieczność stosowania nowego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Stąd też ważne jest przedstawienie tematyki wyzwań, jakie czekają obecnie i w przyszłości na organizacje, a dotyczących zarzadzania kapitałem ludzkim, szczególnie w dobie ogromnego problemu z zaangażowaniem pracowników i ich lojalnością. Przykładem zachodzących zmian mogą być organizacje turkusowe, które mogą stanowić odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość. Z drugiej strony, wraz z rozwojem kapitału intelektualnego, zwiększeniu ulega zdolność autokreacji innowacyjności oraz poprawy konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek. Podobnie technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią ważne źródło przewag konkurencyjnych. Coraz częściej powstają zaawansowane i zintegrowane ekosystemy technologiczne dzięki którym dostęp do informacji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. W niniejszej publikacji podjęto problematykę kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego oraz informacji w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Wyniki analiz mogą stanowić asumpt do formułowania rekomendacji dotyczących poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Pogłębione badania nad tymi aspektami powinny wciąż pozostawać w sferze zainteresowania nauki i praktyki, gdyż są niezbędne dla określenia kierunków badań nad rozwojem przedsiębiorstw w XXI wieku. Niniejsza monografia składa się z 11 rozdziałów. W rozdziale pierwszym Andrzej R. Chrzanowski i Iwona Głażewska podkreślają rolę strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazują na wpływ sprawnie realizowanej w przedsiębiorstwach strategii na efektywność procesów ich przeobrażania. W rozdziale drugim Paweł Dec analizuje wpływ pomocy publicznej i pomocy de minimis dla przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy kraju. W rozdziale trzecim Szymon Jopkiewicz opisuje zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w marketingu sektora zdrowia, a w rozdziale czwartym Piotr Czarny wskazuje na ekonomiczne korzyści wynikające z wykorzystania telemetrii w sektorze ubezpieczeń. W rozdziale piątym Karolina Gębska odnosi się do kapitału intelektualnego, inteligentnych specjalizacji oraz współdziałania nauka-biznes jako elementów zwiększających innowacyjność i konkurencyjność. W rozdziale szóstym Katarzyna Szczepańska i Dariusz Kosiorek przedstawiają rozważania dotyczące aksjologicznych wartości kultury organizacyjnej oraz ich związków z zarządzaniem. W ciekawy sposób opisują wartości kultury organizacyjnej w działaniach personalnych. W rozdziale siódmym Kamil Bubiłek przedstawia wyzwania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi stojące przed przedsiębiorstwami, a w rozdziale ósmym Wioleta Gaweł opisuje zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach turkusowych. W rozdziale dziewiątym Tomasz Kusio próbuje usystematyzować zagadnienia dotyczące wybranych uwarunkowań (tj. globalizacji, nowych paradygmatów zarządzania, starzenia się społeczeństw oraz zróżnicowania kulturowego) w kontekście oczekiwań kierowanych wobec osób pracujących w zakresie ich postaw, zachowań, cech, a także efektów pracy. W rozdziale dziesiątym Anna Bagieńska ocenia raporty zintegrowane jako narzędzia pozyskania informacji o kapitale ludzkim organizacji, a w rozdziale jedenastym Teresa Myjak próbuje rozpoznać zależności pomiędzy czynnikami kształtującymi lojalność pracownika wobec organizacji a jego cechami indywidualnymi.

SPIS TREŚCI:
 • Relacje strategia - przedsiębiorczość w kontekście efektywności procesów przeobrażenia przedsiębiorstw (Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska), s. 7-25.
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis dla przedsiębiorstw a rozwój gospodarki (Paweł Dec), s. 26-35.
 • Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w mar-ketingu sektora zdrowia (Szymon Jopkiewicz), s. 36-44.
 • Wpływ nowoczesnych technologii na obniżenie kosztów wypłat od-szkodowań z tytułu kolizji i wypadków samochodowych (Piotr Czarny), s. 45-57.
 • Modele kapitału intelektualnego oraz inteligentnych specjalizacji w procesie współdziałania nauki i biznesu (Karolina Gębska), s. 58-67.
 • Procesy zarządzania a wartości kultury organizacyjnej (Katarzyna Szczepańska, Dariusz Kosiorek), s. 68-80.
 • Nowe wyzwania organizacji w tworzeniu efektywnych kadr pra-cowniczych (Kamil Bubiłek), s. 81-94.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach turkusowych (Wioleta Gaweł), s. 95-104.
 • Uwarunkowania procesu oceny pracowniczej (Tomasz Kusio), s. 105-117.
 • Kapitał ludzki w raporcie zintegrowanym przedsiębiorstwa (Anna Bagieńska), s. 118-129.
 • Lojalność jednostki wobec organizacji w świetle wyników badań własnych (Teresa Myjak), s. 130-142.