Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Współczesne uwarunkowania rozwoju przeds ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Współczesne uwarunkowania rozwoju przeds ...
Monografia: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 524 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Współczesne przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu na skutek rosnących wymagań konsumentów, integracji rynków i wzrostu konkurencyjności innych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa funkcjonują w określonym otoczeniu, zarówno bliższym, jak i dalszym. Działają w powiązaniu z różnymi grupami interesariszy. Otoczenie stwarza im pewne szanse i możliwości, ale jednocześnie stawia przed nimi określone wymogi i ograniczenia. W niniejszej publikacji podjęto problematykę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw. Wyniki analiz mogą stanowić asumpt do formułowania rekomendacji dotyczących poprawy konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek. Pogłębione badania nad tymi aspektami powinny wciąż pozostawać w sferze zainteresowania nauki i praktyki, gdyż są niezbędne dla określenia kierunków badań nad rozwojem przedsiębiorstw w XXI wieku. W prezentowanej monografii nakreślono zarówno makroekonomiczne, jak i mikroekonomiczne uwarunkowania otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru relacji biznesowych) wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Odniesiono się także do uwarunkowań kulturowych, instytucjonalnych i społecznych.

SPIS TREŚCI:
  • Przedsiębiorstwa przyszłości w XXI wieku a Unia Europejska i uwarunkowania otoczenia (Jerzy Wąchol), s. 7-22.
  • Czynniki sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych w procesie inter-nacjonalizacji - ujęcie relacyjne (Łukasz Małys), s. 23-34.
  • Polskie przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań XXI wieku (Agnieszka Zalewska), s. 35-46.
  • Wpływ sektora MLM na rozwój biznesu e-commerce (Wojciech Popławski), s. 47-60.
  • Wpływ uwarunkowań kulturowych na personel zagraniczny (Karol Front), s. 61-76.
  • Pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki na arenie międzynaro-dowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych (Anna Rutkowska), s. 77-90.
  • Realizacja procesu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Polsce (Anna Turczak), s. 91-106.
  • Makroekonomiczne determinanty nierówności ekonomicznych (Patrycja Zwiech, Marek Kunasz), s. 107-118.
  • Doświadczenia polsko-ukraińskiej współpracy w sferze badań procesów transformacji systemów społeczno-ekonomicznych (Kazimierz Waćkowski, Larysa Gordiienko), s. 119-130.
  • Ekonomiczne punktowane czasopisma naukowe w świetle badań empirycznych (Marek Kunasz, Patrycja Zwiech), s. 131-145.