Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Rozwiązania procesowe - analiza wielowym ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Rozwiązania procesowe - analiza wielowym ...
Monografia: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 521 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Filozofia działania podmiotów decyzyjnych zorientowanych na proces zakłada elastyczność co do zakresu zastosowań rozwiązań procesowych. Ich implementacja nie jest zatem zależna od wielkości podmiotu czy sektora, w którym podmiot ten operuje. Stąd też opracowanie we wspomnianym zakresie tematycznym może cechować walor wielowymiarowości. Tytułowa wielowymiarowość rozwiązań procesowych ujawnia się w prezentowanej monografii zróżnicowaniem rozpatrywanych zagadnień jak i doborem branż, na przykładzie których prowadzono analizy. W warstwie tematycznej monografię zdominowały zagadnienia modelowania procesów biznesowych, jednakże ramy tego opracowania pozwalały przykładowo na włączenie do rozważań problematyki logistycznej, audytu czy też wprowadzania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. W warstwie sektorowej z kolei rozważania prowadzone były na przykładzie całych sektorów (w domenie prywatnej bądź publicznej) czy pojedynczych podmiotów. Celem pracy była wielowymiarowa analiza zastosowań rozwiązań procesowych w podmiotach decyzyjnych z wybranych sektorów. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Założeniom naukowym rozprawy podporządkowano jej strukturę. Praca składa się z wprowadzenia oraz 10 rozdziałów autorstwa pracowników naukowych z wielu ośrodków naukowych w Polsce.

SPIS TREŚCI:
  • Rola i miejsce procesów w architekturze biznesowej i informatycznej przedsiębiorstwa (na przykładzie bezpieczeństwa IT) (Kazimierz Waćkowski, Jacek Maria Chmielewski), s. 7-22.
  • Komputerowo wspomagane modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Piotr Wiśniewski, Krzysztof Kluza, Antoni Ligęza), s. 23-34.
  • Mapowanie strumienia wartości w małym przedsiębiorstwie - case study (Piotr Walentynowicz), s. 35-48.
  • Mapa procesów w sieci odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych (Zofia Święcicka, Bożena Gajdzik, Mariola Saternus), s. 49-62.
  • Telematyka w procesach masowego transportu na przykładzie koncernu budowlanego (Marek Dec), s. 63-72.
  • Struktura procesu logistycznego na przykładzie transportu ponadgabarytowych elementów konstrukcji stalowych (Tomasz Węgrzyn, Bożena Szczucka-Lasota, Bożena Gajdzik, Michał Krzysztoforski), s. 73-84.
  • Systemy produktowo-usługowe jako szansa dla organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego formy wtryskowe (Mariusz Salwin, Jan Lipiak, Michał Przęczka), s. 85-98.
  • Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym (Piotr Sołtyk), s. 99-110.
  • Techniki identyfikacji problemów jako etap procesu wprowadzania innowacji organizacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (Małgorzata Adamska, Aneta Kucińska - Landwójtowicz), s. 111-122.
  • E-learning w doskonaleniu kompetencji kapitału ludzkiego - case study (Krzysztof Hauke), s. 123-142.