Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Uwarunkowania kształtowania kapitału lud ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Uwarunkowania kształtowania kapitału lud ...
Monografia: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 504 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Uwarunkowania pracy są elementem wyróżniającym organizacje i decydującym o sukcesie zarówno jednostek, jak i całych podmiotów gospodarczych. Problematykę uwarunkowań pracy łączy się na gruncie teoretycznym w rozważaniach nad organizacyjnymi uwarunkowaniami pracy, takimi jak bezpieczeństwo pracy, równość szans, jakość przywództwa, czy kompetencje, oraz indywidualnymi uwarunkowaniami pracy, których przykładem mogą być wiek i wykształcenie pracownika. Pogłębione badania nad tymi aspektami powinny wciąż pozostawać w sferze zainteresowania nauki i praktyki, gdyż są niezbędne dla określenia kierunków badań nad rozwojem potencjału kapitału ludzkiego stanowiącego o sukcesie organizacji. W powyższe rozważania wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 7 rozdziałów. Została ona podzielona na dwie części, z których pierwsza część odnosi się do organizacyjnych, a druga - do indywidualnych uwarunkowań pracy. W pierwszym rozdziale nakreślono rolę kultury bezpieczeństwa pracy, a następnie odniesiono wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa pracy do wyników badań nad jej postrzeganiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz zdiagnozowano obszary najsłabiej i najlepiej ocenione. W rozdziale drugim odniesiono się do determinant równości szans w sferze personalnej w organizacji, a rozważania podjęto w kontekście teorii społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem trzeciego rozdziału było przedstawienie przywództwa dopasowanego do wymogów stawianych przez współczesne otoczenie organizacji i sprawdzenie, czy przyszli menedżerowie są w stanie sprostać tym postulatom. W rozdziale czwartym odniesiono się z kolei do kompetencji pracowniczych oraz zwrócono szczególną uwagę na przedstawienie roli tych kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. W rozdziałach piątym i szóstym podjęto rozważania, czy lepsze wykształcenie przekłada się na możliwość wpływania na rodzaj wykonywanych przez pracownika w pracy zadań oraz czy istnieje zależność między wiekiem osoby pracującej, a tym, czy ma ona sposobność elastycznego kształtowania czasu swojej pracy. Ostatni rozdział odnosi się specyfiki autorytetu przywódcy w formacjach mundurowych na przykładzie funkcjonariuszy straży granicznej.

SPIS TREŚCI:
  • Wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym (Wioletta Ocieczek), s. 9-24.
  • Determinanty równości szans w sferze personalnej w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu (Marek Kunasz), s. 25-40.
  • Autentyczne przywództwo a nastawienia kierownicze przyszłych menedżerów (Anna Pluta, Ewa Putek-Szeląg), s. 41-58.
  • Rola kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników (Józef Ober, Janusz Karwot), s. 59-76.
  • Zależność między poziomem wykształcenia a możliwością określania rodzaju wykonywanych w pracy zadań (Anna Turczak), s. 77-96.
  • Wiek pracującego a jego wpływ na organizację czasu pracy (Anna Turczak), s. 97-116.
  • Autorytet przywódcy w służbach mundurowych (Lilla Młodzik), s. 117-138.