Mikro i makro aspekty gospodarowania, K.Włodarczyk
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Mikro i makro aspekty gospodarowania ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Mikro i makro aspekty gospodarowania ...
Monografia: Mikro i makro aspekty gospodarowania

K.Włodarczyk

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 525 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

W niniejszym opracowaniu prezentowane są rozważania przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z Polski oraz z Ukrainy na temat problemów gospodarowania. Gospodarowanie jest ujmowane bardzo szeroko w literaturze przedmiotu. Dotyczy zarówno działalności indywidulanej, jak i zbiorowejABSTRACT

wiąże się z produkcją dóbr i usług oraz ich wymianą na rynku, jak również dotyczy konsumpcji. To uniwersalne pojęcie dotyka zatem działalności gospodarstw domowych, małych i średnich firm, dużych korporacji, a nawet polityki ekonomicznej państwa. Odnosi się także do wielu innych sfer życia społecznego, może być bowiem także używane w odniesieniu do działalności kulturalnej, a nawet naukowej. Problematyka poszczególnych opracowań zawartych w monografii jest aktualna i szczególnie bliska nie tylko ekonomistom, ale także powinna zainteresować współczesnego obserwatora globalnej gospodarki. Monografia składa się z 8 rozdziałów pokazujących różne obszary gospodarowania, w tym wspomniane już obszary życia ekonomicznego i społecznego. W rozdziale pierwszym zaprezentowano działania gospodarstw domowych z zakresu zarządzania finansami, w przypadku sytuacji, gdy gospodarstwo domowe ogłasza swoją upadłość. W rozdziale drugim uwagę skierowano na funkcjonowanie rynku pracy w Polsce, a przede wszystkim na sytuację kobiet zatrudnianych w handlu. Rozdział trzeci porusza problemy szczególnie ważne dla współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, bo uwaga skupiona została na współdziałaniu nauki, biznesu i edukacji. Takie racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi ma gwarantować osiągnięcie sukcesu strategicznego regionu. W monografii, która stanowi szerokie spojrzenie na problemy współczesnego gospodarowania nie mogło zabraknąć także odniesienia do instytucji kultury. Rzadko się bowiem zdarza, aby te instytucje korzystały z profesjonalnego doradztwa ekonomicznego dotyczącego ich działalności. W rozdziale czwartym opisano możliwości zastosowania najnowszej koncepcji marketingu 3.0 w jednostkach kultury, jakie stanowią biblioteki. Kolejny rozdział, nawiązujący do globalnych problemów gospodarczych w skali jednego państwa, z jednej strony wskazuje na istotność wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju, ale przede wszystkim podkreśla znaczenie kapitału społecznego i zaufania w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek. W rozdziale szóstym poruszono aktualne zagadnienia, z punktu widzenia zarządzania współczesną organizacją, związane z innowacjami produktowymi i zaangażowaniem konsumenta. W ostatnich dwóch rozdziałach analizowane są zmiany zachodzące w sektorach i gospodarkach. I tak w rozdziale siódmym zwrócono uwagę na ocenę restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce, zaś rozdział ósmy poświęcono ocenie procesu przemian gospodarki Ukrainy.

SPIS TREŚCI:
  • Bankructwo gospodarstwa domowego a zobowiązania wobec wierzycieli (Katarzyna Włodarczyk), s. 7-24.
  • Zatrudnienie kobiet i poziom wynagrodzeń w świetle badań problematyki zatrudnienia w handlu (Aleksandra Grzesiuk), s. 25-42.
  • Współdziałanie triady nauka-biznes-edukacja w województwie lubuskim jako proces zorientowany na efektywność strategiczną (Karolina Gębska), s. 43-56.
  • Orientacja rynkowa instytucji kultury na przykładzie adaptacji założeń marketingu 3.0 w bibliotekach publicznych (Monika Znojek), s. 57-72.
  • Zaufanie jako element kapitału społecznego i jego wpływ na wzrost gospodarczy kraju (Agata Jakubowska), s. 73-88.
  • Zmiany w procesie rozwoju innowacji produktowych w aspekcie zaangażowania konsumenta na przykładzie systemu Stage Gate (Anna Szwajlik), s. 89-104.
  • Ocena restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce (Bożena Gajdzik), s. 105-122.
  • Procesy transformacji na Ukrainie i jej regionach: problemy i perspektywy (Kazimierz Waćkowski, Larysa Gordiienko), s. 123-140.