Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XX ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XX ...
Monografia: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 506 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Kompetencje pracowników są elementem wyróżniającym pracowników i decydującym o sukcesie zarówno jednostek, jak i podmiotów gospodarczych. Niedopasowanie związane z rozbieżnościami między potrzebami pracodawców a ofertą reprezentowaną przez pracowników określa rolę i kierunek, w którym powinna podążać edukacja. Istotną kwestią prowadzonej polityki edukacyjnej w każdym kraju jest podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji obywateli, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Problematykę kompetencji, edukacji i rynku pracy łączy się na gruncie teoretycznym w rozważaniach nad determinantami aktywności przedsiębiorczej, zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracy na wsi, zatrudnienia osób starszych, czy diagnozowania kompetencji kadry. Pogłębione badania nad tymi aspektami powinny wciąż pozostawać w sferze zainteresowania nauki i praktyki, gdyż są niezbędne dla określenia kierunków badań nad rozwojem potencjału kapitału ludzkiego. W powyższe rozważania wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 12 rozdziałów. W pierwszej części pracy nakreślono rolę kompetencji i edukacji, w drugiej potencjał ludności w kontekście rynku pracy. Zaprezentowane prace przedstawiają zarówno wyniki badań teoretycznych, jak i empirycznych z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim.

SPIS TREŚCI:
 • Niedopasowania na rynku pracy - zjawisko przeedukowania (G.Wronowska), s. 7-17.
 • Wydatki na edukację w polskich gospodarstwach domowych w latach 2005-2014 (K.Włodarczyk), s. 18-31.
 • Metody i narzędzia rozwoju kompetencji pracowniczych w polskich MŚP (A.Misztal), s. 32-42.
 • Metody oceny kompetencji kadry menedżerskiej (B.Wyrzykowska), s. 43-53.
 • Determinanty wyboru samozatrudnienia jako docelowej formy aktywności na rynku pracy - wyniki badań (M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka), s. 54-65.
 • Stan przedsiębiorczości w Polsce - wybrane aspekty (E.Mazur-Wierzbicka, M.Kunasz), s. 66-82.
 • Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce w latach 2000-2015 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (A.Podwysocka), s. 83-96.
 • Wykorzystanie potencjału pracy ludności zamieszkałej na wsi (B.Karwat-Woźniak, P.Chmieliński), s. 97-108.
 • Osoby starsze jako potencjał gospodarki narodowej (M.Maier), s. 109-120.
 • Znaczenie percepcji nierówności dochodowych i ubóstwa w Polsce (M.Tusińska), s. 121-134.
 • Dochody gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych na tle ogółu gospodarstw domowych - analiza komparatywna (P.Zwiech, M.Kunasz), s. 135-147.
 • Ocena kapitału ludzkiego i kapitału społecznego a wskaźniki rozwoju gospodarczego w miejscowości Debrzno (K.Dembczyński), s. 148-160.