Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Pracownik na rynku pracy i w organizacji ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Pracownik na rynku pracy i w organizacji ...
Monografia: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 510 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

W realiach współczesnej gospodarki pracownik z jednej strony funkcjonuje w środowisku silnie konkurencyjnego rynku pracy, z drugiej zaś znajduje się w centrum zainteresowania organizacji funkcjonujących w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Odpowiedzią organizacji na zwiększające się wymagania coraz bardziej świadomych pracowników jest społecznie odpowiedzialne budowanie relacji z nimi. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne w swoim działaniu wykracza poza wymogi formalno-prawne świadomie inwestując w kapitał ludzki pracowników. Prowadząc tego typu działania podmiot taki traktuje je jako narzędzie budowania swojej pozycji konkurencyjnej. W niniejszej pracy przyjeto perspektywę pracownika jako podmiotu decyzyjnego na konkurencyjnym rynku pracy jak i głównego podmiotu kreującego pozycję konkurencyjną organizacji. Problematykę tę rozpatrywano w wymiarze globalnym jak i regionalnym. Przyjęty punkt widzenia zdeterminował strukturę pracy. Ma ona charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z 9 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SPIS TREŚCI:
  • Rynek pracy w Unii Europejskiej w kontekście dobrobytu - analiza wybranych zagadnień (Gabriela Wronowska, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 7-18.
  • Zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Wybrane aspekty (Ewa Mazur-Wierzbicka, Gabriela Wronowska), s. 19-34.
  • Społecznie odpowiedzialne budowanie relacji z pracownikami (Ewa Mazur-Wierzbicka, Patrycja Zwiech), s. 35-50.
  • Istotność poszczególnych czynników określających jakość życia zawodowego w zależności od wieku pracownika (Anna Turczak), s. 51-66.
  • O pewnych sposobach przydzielania pracowników do zadań produkcyjnych (Anna Turczak), s. 67-84.
  • Zagrożenia i wypadki w pracy w polskich organizacjach (Wojciech Jarecki), s. 85-98.
  • Mobbing jako patologia zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach (Patrycja Zwiech, Marek Kunasz), s. 99-110.
  • Stopień formalizacji działalności szkoleniowej organizacji w świetle wyników badań (Marek Kunasz), s. 111-128.
  • Zarządzanie kompetencjami nauczycieli (Agnieszka Kościelniak), s. 129-146.