Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialn ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialn ...
Monografia: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 482 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zmienność otoczenia, jego nieprzewidywalność, jak również zachodzące procesy globalizacji i internalizacji doprowadziły do sytuacji kiedy to zaczęto poszukiwać nowych paradygmatów, koncepcji zarówno rozwoju społeczno- gospodarczego, jak też zarządzania. Od połowy lat 60-tych XX wieku obserwujemy ewolucję zrównoważonego rozwoju, zaś od kilku lat coraz intensywniej propagowany jest biznes społecznie odpowiedzialny będący realizacją tego paradygmatu w praktyce gospodarczej. Wdrażanie przez przedsiębiorstwa standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) pozwala im na identyfikację obszarów umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, rozpoznanie interesariuszy. Daje możliwość uzyskania szeregu korzyści zarówno dla siebie samych, jak również dla społeczności i środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu oddajemy w ręce Czytelników opracowanie, które mamy nadzieję pozwoli spojrzeć na koncepcję CSR z różnych perspektyw. W monografii znajdują się treści teoretyczne przybliżające problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, które uzupełnione są w większości kwantyfikacją rozpatrywanych zagadnień. Opracowanie składa się z 9 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SPIS TREŚCI:
  • Zaangażowanie administracji rządowej w propagowanie idei CSR w Polsce (Ewa Mazur-Wierzbicka, Patrycja Zwiech), s. 7-20.
  • Rola organizacji pozarządowych w upowszechnianiu koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce (Ewa Mazur-Wierzbicka, Marek Kunasz), s. 21-38.
  • Raportowanie społeczne - nowe wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (Magdalena Kaźmierczak), s. 39-52.
  • Aspekty nierówności płci w społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach (Patrycja Zwiech, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 53-66.
  • Budowa kapitału społecznego poprzez realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie (Marta Młokosiewicz), s. 67-82.
  • Zagadnienia ekologii i ochrony środowiska a społeczna odpowiedzialność biznesu (Renata Gamrat, Piotr Burczyk), s. 83-98.
  • Ranga produkcyjnej działalności rolniczej, a odpowiedzialność społeczna w aspekcie ochrony krajobrazu rolniczego (Renata Gamrat, Piotr Burczyk), s. 99-114.
  • Pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko, człowieka i społeczeństwo (Anna Turczak), s. 115-134.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Rosji. Aspekt ekologiczny (zarys problemu) (Helena Giebień), s. 135-156.