Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Wybrane aspekty kształtowania kapitału l ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Wybrane aspekty kształtowania kapitału l ...
Monografia: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 516 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Kapitał ludzki jest czynnikiem rozwoju organizacji oraz społeczeństw. Społeczna odpowiedzialność biznesu łączy w sobie oba wymiary, przez pryzmat których rozpatruje się znaczenie kapitału ludzkiego. Stąd w polu zainteresowań autorów niniejszej monografii znalazły się wielowymiarowe rozważania uwzględniające oba punkty widzenia (szczebel organizacji i społeczeństwa). Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W treści niniejszej monografii można wyodrębnić trzy części. W pierwszym bloku rozważań zaprezentowano - z punktu widzenia teorii - znaczenie kapitału ludzkiego jako strategicznego czynnika rozwoju społecznie odpowiedzialnych organizacji. Następnie w analizach skoncentrowano się na wybranych aspektach, które znajdują się w polu zainteresowań badaczy problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (koncentrowały się one na sferze związków społecznej odpowiedzialności biznesu z kapitałem ludzkim). Ta część pracy ma charakter empiryczny. W dalszej części rozważań skoncentrowano się na społecznym wymiarze kapitału ludzkiego, główną uwagę w analizach empirycznych zwracając na kwestie zachowań jednostek w społeczeństwie informacyjnym.

SPIS TREŚCI:
  • Kapitał ludzki - strategiczny czynnik rozwoju społecznie odpowiedzialnych organizacji (Magdalena Kaźmierczak), s. 7-24.
  • Społeczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu (Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 25-40.
  • Nierówności w ocenie menedżerek i menedżerów na tle charakterystyk idealnego kierownika (Patrycja Zwiech), s. 41-56.
  • Postrzeganie pracowników w wieku 50+ przez pracodawców jako przyczyna zbyt szybkiej dezaktywizaji w wieku okołomerytalnym na polskim rynku pracy (Natalia Justyna Borowska), s. 57-80.
  • Analiza zmian w strukturze kosztów osobowych spółek radiofonii publicznej w związku z redukcjami wpływów abonamentowych (Marek Kunasz), s. 81-96.
  • Przedsiębiorstwo i pracownik w "społeczeństwie informacyjnym". Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej (Wojciech Jarecki), s. 97-112.
  • Inwestowanie w badania i rozwój istotnym czynnikiem wzrostu Produktu Krajowego Brutto (Anna Turczak), s. 113-132.