Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Praktyczne aspekty zarządzania procesami ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Praktyczne aspekty zarządzania procesami ...
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 512 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Koncepcja zarządzania procesami biznesu oferuje ogólną metodykę postępowania organizacji chcącej orientować swój system zarządzania na procesy. Jednakże obok wpisywania się w ogólne ramy koncepcji w praktyce organizacji menedżerowie powinni uwzględnić kontekst sytuacyjny. Filozofia podejścia procesowego może okazać się użyteczna przy podejmowaniu decyzji, których celem jest identyfikacja i redukcja ukrytych kosztów działań a w konsekwencji optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów. Decyzje te mogą się odnosić do wielu sfer działań zróżnicowanego wachlarza organizacji począwszy od organizacji interesu publicznego a skończywszy na podmiotach maksymalizujących wartość dla swoich akcjonariuszy. W niniejszy kontekst wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 12 rozdziałów. W pierwszej części pracy nakreślono specyfikę podejścia zgodnego z przywoływanym w pracy kontekstem sytuacyjnym, zwrócono uwagę na kwestie możliwości redukcji ukrytych kosztów działań, po czym zaprezentowano praktyczne przykłady programowania bądź wdrażania specyficznych dla danej branży rozwiązań zgodnych z filozofią orientacji procesowej. W pracy odnaleźć można studia przypadków podmiotów publicznych (przykładowo: jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie) oraz prywatnych (przykładowo z sektora kablowego, kancelarii prawnej czy oferujących usługi gastronomiczne).

SPIS TREŚCI:
 • Podejście sytuacyjne w zarządzaniu (E.Kowalska-Napora), s. 5-13.
 • Zarządzanie kosztami działań - teoria góry lodowej, a teoria ograniczeń (E.Kowalska-Napora), s. 14-23.
 • Analiza procesów biznesowych - wybrane aspekty (Ł.Szydełko), s. 24-40.
 • Optymalizacja procesu zakupu surowca drzewnego od lasów państwowych (A.Turczak), s. 41-52.
 • Monitoring wód podziemnych w ujęciu procesowym. Spojrzenie z perspektywy potrzeb klienta bezpośredniego i pośredniego (A.Merta, D.Kuchta, W.Walczak), s. 53-64.
 • Wskaźnik przystosowalności transportu w przepływie osób w aglomeracjach miejskich (E.Kowalska-Napora, M.Sroka), s. 65-70.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią (J.Mnich, Z.Wiśniewski), s. 71-80.
 • Model zarządzania własnością intelektualną w uczelniach technicznych (M.Zalewska-Traczyk), s. 81-93.
 • Wspomaganie zarządzania procesowego w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy przez chmurę obliczeniową (K.Hauke), s. 94-104.
 • Specjalizacja i standaryzacja produkcji jako narzędzie doskonalenia procesów w przemyśle kablowym (Ł.Wacławik), s. 105-115.
 • Zarządzanie dokumentami w kancelarii prawnej (A.Szajna, R.Stryjski), s. 116-126.
 • Wykorzystanie metody CSI do określenia poziomu jakości na przykładzie usług gastronomicznych (E.Malinowska), s. 127-137.