Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Wdrażanie zarządzania procesami w organi ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Wdrażanie zarządzania procesami w organi ...
Monografia: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 509 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Postępujące procesy globalizacyjne, zmienność otoczenia, rozwój nauk o zarządzaniu, rosnące wymagania interesariuszy niewątpliwie determinują wprowadzenie w organizacjach nowych rozwiązań organizacyjno-technologicznych. Wspomagane są one często przez podejście procesowe w zarządzaniu organizacją.

Współcześnie zarządzanie procesowe coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Niniejsza monografia odpowiada na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie. Zawiera bowiem rozważania poświęcone organizacji procesowej (głównie problemom projektowania i wdrażania), jak i podejściu procesowemu w różnych koncepcjach, modelach i metodach zarządzania. Zaprezentowane w publikacji artykuły przedstawiają zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania procesami w organizacji. Stanowią ważny przyczynek do dyskusji nad tendencjami, trendami do podejścia procesowego tak w literaturze przedmiotu, jak i w praktycznym funkcjonowaniu organizacji.

SPIS TREŚCI:
 • Wybrane aspekty podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją (G.Wójcik), s. 5-15.
 • Dojrzałość organizacji procesowych w Polsce (B.Wyrzykowska), s. 16-26.
 • Implementacja zarządzania procesowego w organizacji w świetle badań ankietowych (M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka), s. 27-41.
 • Założenia ISO 9001:2015 w architekturze współczesnego otoczenia (M.Chojnacka), s. 42-54.
 • Analiza porównawcza modeli podejścia procesowego i projekt własny na przykładzie branży spożywczej (A.Walaszczyk, M.Rajkiewicz), s. 55-63.
 • Stopień wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach funkcjonujących w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 - wyniki badań z rynku polskiego (A.Gębczyńska), s. 64-74.
 • Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa wynikająca z implementacji ISO 9004:2009 (J.Suska), s. 75-91.
 • Na drodze do implementacji Lean Management. Test Siedmiu Barier (T7B) (J.Fiuk), s. 92-103.
 • Procedura wdrażania lean management w przedsiebiorstwach produkcyjnych średniej wielkości - studium przypadku (P.Walentynowicz, P.Pocałujko), s. 104-120.
 • Praktyka wdrażania narzędzi Lean Management na przykładzie trzech dużych firm produkcyjnych (A.Maleszka, M.Linke), s. 121-129.
 • Rachunkowość finansowa jako źródło informacji na potrzeby zarządzania procesami (A.Szydełko), s. 130-142.