Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, J.Poteralski (red.)
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Przemiany rynku pracy w kontekcie proces ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Przemiany rynku pracy w kontekcie proces ...
Monografia: Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych

J.Poteralski (red.)

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

Wejść: 558 Pobrań: 0
SPIS TREŚCI:
 • Niestandardowe formy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej (Patrycja Zwiech), s. 7-17.
 • Analiza zatrudnienia w sektorach bankowych wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej (Adam Baszyński), s. 18-29.
 • Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej (Beata Woźniak), s. 30-44.
 • Rynek pracy w RFN: instytucjonalna perspektywa zmian (Sebastian Płóciennik), s. 45-59.
 • W kierunku elastyczności pracy- aspekty elastyczności polskiego rynku pracy (Grażyna Maniak), s. 60-77.
 • Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce (Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga), s. 78-89.
 • Tendencje i perspektywy liczby pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach (Robert Wolański), s. 90-102.
 • Rynek pracy na terenach wiejskich (Ewa Mossakowska), s. 103-112.
 • Bezrobocie kobiet z obszarów wiejskich województwa warmińsko- mazurskiego (Lucyna Szczebiot- Knoblauch), s. 113-121.
 • Keynesizm a nominalne sztywności cen i płac (Izabela Bludnik), s. 122-133.
 • Wpływ płacy minimalnej na poziom zatrudnienia w Polsce (Mariusz Nyk), s. 134-142.
 • Motyw zarobkowy w polskiej emigracji okresu przemian społeczno- gospodarczych (Katarzyna Maruszewska), s. 143-155.
 • Polskie organizacje pozarządowe jako potencjalny zasób miejsc pracy- perspektywa województw o największych wskaźnikach bezrobocia (Joanna Hernik), s. 156-164.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a tendencje w zatrudnieniu w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego (Ewa Kuberka- Kóska), s. 165-181.
 • Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw- konsekwencje dla rynku pracy w Polsce (Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz), s. 182-194.
 • Zmiany organizacji i wydajności pracy w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w regionie Warmii i Mazur (Wiesława Lizińska), s. 195-202.
 • Przedsiębiorczość absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim (Jarosław Poteralski), s. 203-211.
 • Promocja postaw przedsiębiorczych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- wdrażanie działania 2.5. ZPORR w województwie mazowieckim (Rafał Kasprzak), s. 212-224.
 • Architektura systemu wsparcia przedsiębiorczości w kontekście aktywizacji zawodowej młodych ludzi na Pomorzu (Katarzyna Gunia), s. 225-235.
 • Znaczenie kapitału ludzkiego dla realizacji koncepcji gospodarki opartej na wiedzy (Katarzyna Kuźniar), s. 236-246.
 • Zasoby kapitału ludzkiego na obszarze Warmii i Mazur (Anetta Waśniewska), s. 247-256.
 • System pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie- zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników (Marek Kunasz), s. 257-266.
 • Przegląd metod szkoleniowych "on the job" (Marek Kunasz), s. 267-276.