Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwa ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwa ...
Monografia: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 466 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Celem pracy była analiza zakresu wdrożeń rozwiązań procesowych w organizacjach z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego (z uwzględnieniem wielu kryteriów różnicujących tę populację). Przyjętemu celowi pracy oraz 4 postawionym hipotezom badawczym podporządkowano plan realizacji przedsięwzięcia badawczego w postaci 6 zaprogramowanych szczegółowych zadań badawczych oraz układ pracy. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter teoretyczny (studia literaturowe), kolejny - metodologiczny, a następne dwa - charakter empiryczny. Pracę kończy podsumowanie, w którym dokonano weryfikacji postawionych hipotez badawczych. W części empirycznej pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych nad zarządzaniem procesowym w przedsiębiorstwach z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzono na losowej próbie 603 pracowników przedsiębiorstw z obu wymienionych województw. Materiał empiryczny do badań gromadzono w okresie kwiecień - czerwiec 2009 roku. Niniejsza praca stanowi podsumowanie omawianego projektu badawczego.