Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi ...
Monografia: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2013.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 514 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Funkcjonowanie zasobów ludzkich zarówno w dużej, jak i w małej firmie, jest ściśle powiązane z zarządzaniem nią. Przekłada się to bezpośrednio na rozwój firmy i jej pozycję konkurencyjną na rynku. Dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi potrzebne jest zarówno doświadczenie jak i wiedza, a także określone predyspozycje i umiejętności menedżerów. Opisane zagadnienia mogą służyć zarówno studentom różnych dyscyplin naukowych zgłębianiu ich wiedzy, jak również być przydatne dla praktyków, osób zarządzających firmami różnej wielkości. Odnoszą się one do najważniejszych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, poczynając od podporządkowania strategii personalnej strategii firmy, poprzez kwestie: istoty kapitału ludzkiego i intelektualnego w przedsiębiorstwie, planowania i pozyskiwania pracowników, ich motywowania, oceniania, rozwoju aż do problematyki controllingu personalnego.

Celem pracy jest ukazanie kluczowej roli, jaką pełnią ludzie w organizacjach oraz zapoznanie Czytelników z narzędziami stosowanymi w ramach obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w celu sprawnego korzystania z kapitału ludzkiego w organizacjach. Praca ma charakter teoretyczny, a jej strukturę tworzy osiem rozdziałów.

Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia wprowadzające do problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono w nim również rozwój historyczny tej koncepcji. Scharakteryzowano także rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi oraz zwrócono uwagę na uwarunkowania zzl.

W rozdziale drugim skoncentrowano się na problematyce strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono proces formułowania i wdrażania strategii personalnej oraz podstawowe typologie strategii personalnych. Analizowano także związki strategii i polityki personalnej ze strategią ogólną organizacji.

W rozdziale trzecim opisano zagadnienia dotyczące kształtowania kapitału ludzkiego i intelektualnego organizacji. Przedstawiono w nim istotę obu kategorii. Omówiono metody pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego. Analizowano także wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału ludzkiego i intelektualnego organizacji.

Z kolei w czwartym rozdziale przedstawiono problematykę planowania personelu, a następnie stosunkowo szeroko opisano zagadnienie pozyskiwania pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie źródeł naboru, opracowywania profilu kandydata i wykorzystania tego aspektu nie tylko do selekcji, ale też do tworzenia pewnej kultury i atmosfery w przedsiębiorstwie, sprzyjającej wydajnej pracy. Kolejne istotne zagadnienia to przeprowadzanie wywiadów i stosowanie innych narzędzi oraz wprowadzanie pracowników w zakres obowiązków.

Rozdział piąty poświęcono tematyce motywacji. Ukazano w nim istotę motywacji, jej rodzaje i wykorzystywane narzędzia. Dokonano także charakterystyki głównych teorii motywacji oraz podstawowych modeli teoretycznych.

W rozdziale szóstym opisano poszczególne fazy systemu oceniania, czyli fazę projektowania, wdrażania i wykorzystania systemu ocen pracowniczych. Szczególną uwagę zwrócono na cele, zasady i procedurę oceniania oraz kryteria i metody ocen.

Rozdział siódmy poświęcony jest problematyce doskonalenia i rozwoju pracowniczego. Przedstawiono w nim model systematyczny procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, omawiając instrumenty wykorzystywane na etapach: analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych, realizacji szkolenia oraz oceny jego efektywności.

W ósmym rozdziale skoncentrowano się na problematyce controllingu personalnego. Określono zadania controllingu personalnego. Opisano podstawowe mierniki stosowane w dziedzinie pomiaru kapitału ludzkiego. Odniesiono się również do budżetowania kosztów personalnych oraz audytu personalnego.SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, planowanie personalne, dobór kadr, rekrutacja i selekcja kadr, motywacja pracownicza, ocena pracownicza, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój kadr, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, strategie personalne

CYTOWANIA:
  • Mazur-Wierzbicka E., (2016), Spojrzenie na pracownika z perspektywy zarządzania społecznie odpowiedzialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 430.