Praktyczne aspekty zarządzania procesami, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Praktyczne aspekty zarządzania procesami ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Praktyczne aspekty zarządzania procesami ...
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 496 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Prezentowana publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania przez studiujących przedmiot 'Zarządzanie procesami' (na studiach ekonomicznych). W publikacji zaprezentowano także bogaty zestaw przykładów i studiów przypadków, pozwalających na lepsze zrozumienie omawianej problematyki.

Prezentowana publikacja stanowi uzupełnienie, przygotowanej przez Autora, monografii 'Zarządzanie procesami', stąd też zakres tematyczny oraz układ zagadnień obu publikacji są kompatybilne. Zestawy zadań do rozwiązania zostały przyporządkowane do następujących 6 bloków tematycznych:
 • Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu,
 • Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania,
 • Identyfikacja procesów,
 • Standaryzacja i odwzorowywanie procesów,
 • Formy organizacji procesowej,
 • Wdrażanie zarządzania procesowego.


SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie procesami, proces, normy ISO9001, zarządzanie jakością, klient wewnętrzny i zewnętrzny, opis procesu, mapowanie procesu, typologia i hierarchia procesów, procesowa struktura organizacyjna, reeinginering, procesowy rachunek kosztów

CYTOWANIA:
 • Bagieńska A., (2018), Kapitał ludzki w raporcie zintegrowanym przedsiębiorstwa, w: red. Zwiech P., Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, Volumina, Szczecin.
 • Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Pietras A., (2015), Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jako inwestycja w kapitał ludzki, w: red. Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rogowska B., (2017), Kapitał ludzki w ujęciu W. Petty`ego, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Vol. 21, No. 2.
 • Stańczyk I., Stuss M., (2018), The valuation of human capital the case study of company listed on the Warsaw Stock Exchange, w: red. , 10th Economics & Finance Conference Proceedings, , Rome.
 • Wawrzynek Ł., (2012), Wzrost efektywności procesów w oparciu o narzędzie ARIS - zastosowanie praktyczne , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 272.
 • Wąchol J., (2018), Zarządzanie procesowe a inne metody zarządzania w warunkach globalizacji, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, nr 120.
 • Wąchol J., (2020), Process management and trends in company management , Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, nr 145.