Zarządzanie procesami, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Zarządzanie procesami ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Zarządzanie procesami ...
Monografia: Zarządzanie procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 433 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

W rzeczywistości organizacyjnej nadal dominującą rolę odgrywa orientacja funkcjonalna. To dziedzictwo taylorowskiego systemu organizacyjnego opartego na podziale pracy i specjalizacji w ramach wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych. Taki układ ma owszem swoje zalety, można wskazać jednakże liczne wady, związane z nadmiernym rozczłonkowaniem zadań, sztucznie stworzonymi granicami wewnątrzorganizacyjnymi, co w konsekwencji niesie za sobą trudności w koordynacji działań i inne negatywne skutki.

Naturalną koordynację działań i eliminację większości wad struktur funkcjonalnych gwarantuje koncentracja na procesie. Ten system jest ukierunkowany na wartość dla klienta, tworzoną właśnie w ramach procesów przebiegających w poprzek tradycyjnych struktur organizacyjnych. Reorientacja horyzontalna podmiotu jest jednak procesem długotrwałym, a zmiany powinny obejmować większość domen działalności organizacyjnej.

Analizowana problematyka zyskuje na znaczeniu. Prezentowana publikacja odpowiada na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie. W pracy skoncentrowano się na problematyce:
 • orientacji funkcjonalnej i procesowej w zarządzaniu,
 • podejścia procesowego w wybranych koncepcjach zarządzania,
 • metodyki wdrażania zarządzania procesami gospodarczymi,
 • identyfikacji procesów,
 • standaryzacji i odzworowywania procesów,
 • form organizacji procesowej,
 • wdrażania zarządzania procesowego.
Prezentowane w kolejnych rozdziałach pracy zagadnienia teoretyczne ilustrowano wynikami prowadzonych w tym zakresie badań i licznymi przykładami.

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie procesami, proces, normy ISO9001, zarządzanie jakością, klient wewnętrzny i zewnętrzny, opis procesu, mapowanie procesu, typologia i hierarchia procesów, procesowa struktura organizacyjna, reeinginering, procesowy rachunek kosztów

CYTOWANIA:
 • Andrzejewski K., (2016), Zaangażowanie pracowników w powodzenie projektów doskonalących w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4.
 • Andrzejewski K., (2015), Optimizing processes based on differentiated concepts of management, w: red. Łuczak J., Światowiec-Szczepańska J., Quality. Central and eastern Europe focus, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Baskiewicz N., Niziałek I., (2014), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych jako czynnik ułatwiający wdrożenie organizacji zorientowanej wokół procesów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 15, No. 7.
 • Bielińska N., (2013), Continuous improvement process jako element partycypacji pracowników w korzyściach przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 14, No. 12.
 • Gębczyńska A., (2016), Stopień wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach funkcjonujących w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 - wyniki badań z rynku polskiego, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Gębczyńska A., (2016), Stopień wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach funkcjonujących w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 - wyniki badań z rynku polskiego, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Jagodziński J., Ostrowski D., Gębczyńska A., (2017), Ocena funkcjonowania komunikacji poziomej w przedsiębiorstwach działających w układzie procesowym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4.
 • Jarysz-Kamińska E., Nowak M., Matuszak M., (2017), Wspomaganie procesu kształcenia w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, General and Professional Education , nr 4.
 • Kalisz B., (2018), Strategie i struktury zarządzania a transformacja systemu zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, Intrenational Relations Review, nr 1.
 • Kamińska B., (2015), Management in Process - Oriented Organizations, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 16, No. 5.
 • Kluj G., (2013), Podejście procesowe, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 4.
 • Kluj G., (2014), Elementy metodyki wdrażania podejścia procesowego, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 3.
 • Kowalska-Napora E., (2012), Kongestia a mikroregiony , Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Vol. 13, No. 7-8.
 • Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Kucińska-Landwójtowicz A., Kołosowski M., (2012), Determinanty dojrzałości procesowej organizacji, w: red. , Materiały z Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, PTZP, Zakopane.
 • Kuźmicz K.A., (2015), Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kyć G., (2019), Logistic Processes in Non-Governmental Organisations and Their Impact on the Activity of Entities in the Third Sector in Poland, Central and Eastern European Journal of Management and Economics, Vol. 7, No. 2.
 • Łuczak J., (2015), Improvement of enterprise activities based on process management, Economics, Entrepreneurship, Management, Vol. 2, No. 2.
 • Majchrowska G., (2016), Recommendations of changes in emergency department-processes management, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 1.
 • Michalski E., (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 • Moskwa-Bęczkowska D., (2014), Zarządzanie procesowe i jego przydatność do zarządzania kosztami uczelni publicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 343.
 • Nadolna D., (2014), Outsourcing procesów biznesowych jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 202.
 • Nowosielski K., (2018), Sprawność procesów controllingowych. Istota. Przejawy. Determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Podsiadły K., (2018), Nowy trend dojrzałego outsourcingu - outsourcing online, w: red. R.Lisowska, A.Jaśkowiak, Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem, SIZ Wydawnictwo, Łódź.
 • Pruszkowski L., (2015), Dojrzałość procesowa przedsiębiorstw w zakresie utrzymania ruchu przemysłowego, w: red. Brzozowska A., Kłobukowski P., Przedsiębiorczość: technologia i ludzie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Rostek K., Gołuch-Trojanek K., (2017), Standaryzacja procesów i jej rola w procesie wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych w instytucjach publicznych:(na przykładzie uczelni publicznej), Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 9.
 • Rudecki M., Mazur M., (2017), Podejście procesowe w produkcji lamp oświetleniowych, Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, Vol. 21, No. 1.
 • Rutkowski I.P., (2018), The Maturity Progression of New Product Development Process in the Context of Security and New Product Success, Handel Wewnętrzny, nr 4.
 • Skrzypek E., Grela G., Piasecka A., (2019), Uwarunkowania doskonalenia jakością, , .
 • Sołtysiak W., (2014), Miary procesów kodyfikacji i personalizacji wiedzy w kształceniu e-learningowym, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika, nr 23.
 • Szczepaniak W., (2019), Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów, Marketing i Rynek, nr 12.
 • Szydełko Ł, (2016), Analiza procesów biznesowych - wybrane aspekty, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Szydełko Ł., (2016), Analiza procesów biznesowych - wybrane aspekty, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Tomkiewicz K., Majchrowska G., (2015), Usprawnienia procesów produkcyjnych w Rietmueller (Polska) sp.z.o.o., Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9.
 • Tyrańska M., (2017), Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Waściński T., Busz A., (2013), Zarządzanie strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 39.
 • Wąchol J., (2016), Zarządzanie procesowe a współczesne elementy zarządzania w gospodarce globalnej, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
 • Wąchol J., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a wielkie korporacje na rynku globalnym, Zarządzanie i Finanse, Vol. 15, No. 2.
 • Wąchol J., (2018), Nowoczesne metody zarządzania w budowie wartości przedsiębiorstwa globalnego, Zarządzanie i Finanse, Vol. 16, No. 4.
 • Wieczorkowski J., (2015), Analiza wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 243.
 • Włodarczyk K., (2016), Proces komunikacji jako element podnoszenia konkurencyjności organizacji, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
 • Włodarczyk K., (2016), Proces komunikacji jako element podnoszenia konkurencyjności organizacji, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
 • Wyrzykowska B., (2016), Dojrzałość organizacji procesowych w Polsce, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Wyrzykowska B., (2016), Dojrzałość organizacji procesowych w Polsce, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Zalewski Z., Gnat S., (2014), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej jako narzędzia wspomagającego realizację celów strategicznych organizacji na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 36.