Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim - raport z badań, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim ...
Monografia: Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim - raport z badań

M.Kunasz

Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2010.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Wejść: 490 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zasoby ludzkie odgrywają decydującą rolę w budowaniu konkurencyjności gospodarek i podmiotów gospodarujących. Problematyka ta jest rozpatrywana w różnych obszarach ekonomii i wzbudza coraz większe zainteresowanie teoretyków i praktyków. W niniejszym nurcie można umiejscowić prezentowaną pracę. Jej celem było przeprowadzenie analizy porównawczej stopnia wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej w ujęciu statycznym i dynamicznym. Horyzont czasowy prowadzonych analiz wyznaczają lata 1996-2006. Dla realizacji przyjętego celu wykorzystano źródła w postaci istniejącego materiału teoretycznego zawartego w literaturze krajowej i obcej dotyczącej poruszanej problematyki oraz danych ze źródeł Eurostatu.

SŁOWA KLUCZOWE:

zasoby ludzkie, kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, gospodarowanie kapitałem ludzkim, wielowymiarowa analiza porównawcza, Unia Europejska.

CYTOWANIA:
  • Danska-Borsiak B., (2013), Migracje do podregionów według typów. Wpływ czynników ekonomicznych i gospodarki opartej na wiedzy, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 30.
  • Dańska-Borsiak B., (2013), Migracje do podregionów według typów
  • Dańska-Borsiak B., Laskowska I., (2013), The Determinants of Total Factor Productivity in Polish Subregions. Panel Data Analysis, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Vol. 15, No. 4.
  • Zdrojewski E.Z., (2012), Rozwój kapitału ludzkiego w miastach i na wsi, w: red. Szmielińska-Pietraszek P., Szymańska W., Przemiany demograficzne Pomorza na przełomie wieków - ujęcie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk-Warszawa.
  • Zdrojewski E.Z., Zdrojewski R., (2015), Wzrost kapitału ludzkiego w Polsce , Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska, nr 19.