WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

III edycja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
III edycja
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

O cyklu | I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | V edycja | Wykaz konferencji | 

HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w III Konferencji Naukowej

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii

Międzyzdroje, 14-16.10.2020 r.


Cele
 • Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim, w szczególności nowymi koncepcjami i wyzwaniami w tych obszarach, edukacją ekonomistów i menedżerów oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem w oparciu o wartości (takimi jak: etyka w biznesie, kapitał społeczny organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa).
 • Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.
Tematyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi: zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie, szkolenia, utrzymanie pracowników, przywództwo, konflikty w organizacji, patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zmiana w organizacji, komunikacja interpersonalna, planowanie ścieżki kariery, modele kompetencyjne.
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim: rynek pracy, demografia, migracje, przedsiębiorczość, zdrowie.
 • Edukacja ekonomistów i menedżerów: praktyki edukacyjne, kompetencje, edukacja ekonomiczna, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne.
 • Wartości w organizacji: etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
 • Nowe koncepcje, tendencje i wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarowania kapitałem ludzkim: zarządzanie różnorodnością (m.in. pokoleniową), zarządzanie osobami niepełnosprawnymi, zarządzanie talentami, prorodzinne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki współczesnych badań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, i inne.
Kalendarium
 • do 30.11.2019 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) wraz z tytułem artykułu.
 • od 15.07.2019 do 29.02.2020 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • do 31.01.2020 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów
 • do 15.04.2020 - przesłanie programu Konferencji
 • 14.10.2020 - Konferencja
Rada Programowa
 • dr hab. prof. US Marek Kunasz (Przewodniczący) - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki (Wiceprzewodniczący) - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. AMW Grażyna Bartkowiak - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. prof. UŁ Joanna Cewińska - Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. prof. UE Anna Cierniak-Emerych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Małgorzata Gableta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. prof. PG Małgorzata Gawrycka - Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr hab. prof. UG Wiesław Golnau - Uniwersytet Gdański
 • dr hab. prof. APS Urszula Jeruszka - Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 • dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Krystyna Kmiotek - Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. prof. AGH Dagmara Lewicka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Lipka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. prof. UEK Alicja Miś - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Marta Najda-Janoszka - Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. UMCS Anna Rakowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. prof. UEP Beata Skowron-Mielnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. prof. UEW Marzena Stor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Szambelańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zenon Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. SGH Agnieszka Wojtczuk-Turek - Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. prof. PP Magdalena Wyrwicka - Politechnika Poznańska
 • dr hab. prof. UJ Anna Wziątek-Staśko - Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Czesław Zając - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. prof. US Patrycja Zwiech - Uniwersytet Szczeciński
Komitet Organizacyjny
 • dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka (Przewodnicząca)
 • dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk (Wiceprzewodnicząca)
 • dr hab. prof. US Patrycja Zwiech (Wiceprzewodnicząca)
 • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
 • dr hab. prof. US Marek Kunasz
 • dr Karolina Drela
 • dr Magdalena Kogut-Jaworska
 • dr Agnieszka Kwarcińska
 • dr Agnieszka Malkowska
 • dr Sandra Misiak-Kwit
 • dr Marta Młokosiewicz
 • dr Aneta Sokół
Opłata
 • Opcje opłaty konferencyjnej:

  • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie w pok. 1-osob. (2 noclegi), wyżywienie (1920 zł)
  • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie w pok. 2-osob. (2 noclegi), wyżywienie (1680 zł)
  • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie w pok. 1-osob. (2 noclegi), wyżywienie (1520 zł)
  • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie w pok. 2-osob. (2 noclegi), wyżywienie (1280 zł)
  • publikacja bez uczestnictwa (900 zł)

 • Uwaga: w przypadku uzyskania negatywnej (negatywnych) recenzji nie przewiduje się zwrotu poniesionej opłaty.
Publikacja
 • Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji złożone prace ukażą się w monografii wydanej przez wydawnictwo znajdujące się w ministerialnym wykazie wydawnictw (20 pkt za rozdział).

 • Prosimy o przygotowanie wersji pracy do recenzji według poniższych wytycznych:
  • Objętość całości przedkładanej pracy powinna obejmować 20 tys. znaków ze spacjami.
  • przypisy harwardzkie,
  • tekst główny 12 TNR, odstęp 1,5,
  • przypisy: 10 TNR odstęp 1.0.
  • tytuły tabel rysunków nad obiektem 12 TNR,
  • źródła pod obiektem 10 TNR odstęp 1.0.

 • Szczegółowe wymagania wydawnictwa przedstawimy wraz z informacją o wynikach recenzji wraz z prośbą o równoległe z naniesieniem poprawek sformatowanie prac z szablonem.

 • Planowane wydanie monografii w 2020 i 2021 roku.