WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Procedura dyplomowania
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Procedura dyplomowania
Kwestie wymagań stawianych pracom dyplomowym reguluje Zarządzenie Dziekana WEFiZ US nr 20/2021 z dnia 28.10.2021 roku ws. formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanym na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

LINK DO ZARZĄDZENIA

Załączniki:

Załącznik nr 1 - strona tytułowa
Załącznik nr 2 - zalecenia formalne

Oświadczenie studenta bez zgody na udostępnianie pracy
Oświadczenie studenta ze zgodą na udostępnianie pracy

Przebieg egzaminu dyplomowego reguluje Zarządzenie Dziekana WEFiZ US nr 1/2022 z dnia 27.01.2022 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

LINK DO ZARZĄDZENIA

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wniosek studenta o egzamin dyplomowy (uzupełniony wniosek należy przesłać do promotora)

Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w Uniwersytecie Szczecińskim, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie miesiąca od terminu złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie. Student zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową winien złożyć w dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej poprawkowej ostatniego semestru studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.

Więcej informacji na temat procedury dyplomowania można odnaleźć na stronie Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania

PRZEJDZ NA STRONĘ