WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Prowadzone przedmioty
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Prowadzone przedmioty
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim największą część swojej oferty dydaktycznej umiejscawia na kierunkach Zarządzanie oraz Komunikacja i Psychologia w biznesie. Prowadzi jednakże też w zgodzie ze swoim profilem przedmioty na innych kierunkach na wydziale macierzystym (Przedsiębiorczość i inwestycje, Logistyka, Logistyka inżynierska, Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, Informatyka w biznesie, Rynek nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Informatyka i ekonometria a także kierunki anglojęzyczne: Business Management, Economics and Business Applications) oraz innych wydziałach Uniwersytetu Szczecińskiego (Administracja, Menedżer sportu i rekreacji, Psychologia, Zarządzanie ochroną środowiska).

Katedra na kierunku Zarządzanie oferuje pakiety przedmiotów przedkładanych studentom I i II stopnia w ramach modułów specjalnościowych do wyboru. Studenci kierunku mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje:
 • na I stopniu moduł "Zarządzanie zasobami ludzkimi",
 • na II stopniu moduł "HR Biznes Partner".
Oferta modułów

W ofercie Katedry znajdują się poza przedmiotami modułowymi na kierunku Zarządzanie następujące przedmioty ogólne, kierunkowe i do wyboru w języku polskim:
 • Analiza rynku pracy (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., koordynator: dr Jarosław Poteralski),
 • Ekonomia menedżerska (kierunek: Zarządzanie II st.) - koordynator: dr Jarosław Poteralski,
 • Ergonomia i zarządzanie bezpieczeństwem pracy w organizacji (kierunek: Zarządzanie I st., koordynator: dr Marta Młokosiewicz),
 • Etyka biznesu/Etyka zawodowa (kierunki: Zarządzanie I st., Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., Przedsiębiorczość i inwestycje, Logistyka I st., koordynator: dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US),
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim (kierunek: Zarządzanie I st., koordynator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US),
 • Instytucje państwowe i samorządowe w sporcie i rekreacji (kierunek: Menedżer sportu i rekreacji, koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska),
 • Kapitał ludzki w zarządzaniu projektami (kierunek: Informatyka w biznesie - przedmiot modułowy do wyboru - II st., sem. 4, koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Metody postępowania ze stresem (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie II st., koordynator: dr Karolina Drela),
 • Negocjacje (kierunki: Zarządzanie I st., Przedsiębiorczość i inwestycje, koordynator: dr Marta Młokosiewicz),
 • Ochrona własności intelektualnej (wszystkie kierunki na Wydziale, koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Rekrutacja i ocena pracowników/Psychologia w rekrutacji (kierunki: Psychologia/Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., koordynator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US),
 • Relacje międzyludzkie w biznesie (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., koordynator: dr Agnieszka Kwarcińska),
 • Rozwiązywanie konfliktów (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie II st., koordynator: dr Karolina Drela),
 • Rozwój kompetencji zawodowych dla branży odnawialnych źródeł energii (kierunek: ZOZE, koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska),
 • Samorząd terytorialny w rozwoju odnawialnych źródeł energii (kierunek: ZOZE, koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska),
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (kierunki: Zarządzanie II st., Komunikacja i Psychologia w biznesie II st., Logistyka II st., ZOZE, Zarządzanie ochroną środowiska, koordynator: dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US),
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim (kierunek: Zarządzanie II st., koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Współczesne teorie firmy (kierunek: Zarządzanie II st., koordynator: dr Agnieszka Kwarcińska),
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (kierunek: Informatyka i ekonometria, Rynek nieruchomości, Zarządzanie ochroną środowiska, koordynator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US),
 • Zarządzanie różnorodnością (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie II st., koordynator: dr Jarosław Poteralski),
 • Zarządzanie środowiskowe (kierunek: Zarządzanie ochroną środowiska, koordynator: dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US),
 • Zarządzanie własnym rozwojem (kierunki: Zarządzanie I st., Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., Informatyka w biznesie, koordynator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US),
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (kierunki: Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., Logistyka II st., Administracja - przedmiot modułowy do wyboru - I st., sem. 3, koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Zarządzanie zmianą/Projektowanie i wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie (kierunek: Zarządzanie I st., Komunikacja i Psychologia w biznesie II st.) - koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska.
oraz w języku angielskim i niemieckim:
 • Business Negotiations (kierunek: EITA, Business Management II st., koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Deutsch-Polnische grenzüberschreitende Projekte (przedmiot do wyboru na kierunkach: Zarządzanie - II st., sem. 4, Logistyka - I st., sem. 5, Logistyka inżynierska - I st., sem. 5), koordynator: dr Jarosław Poteralski),
 • EU projects management (kierunek: Business Management I st., przedmiot do wyboru na kierunku: Zarządzanie - I st. sem. 5, koordynator: dr Jarosław Poteralski),
 • Human Capital Management (kierunek: EITA, koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Human Resources Management (kierunek: Business Management I st., koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Intelectual property protection (kierunek: Business Management I. st., EITA, koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Leadership (kierunek: Business Management - przedmiot modułowy do wyboru - I st., sem. 5, koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Self-development Management (kierunek: Business Management II st., koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Stress and Conflict Management (kierunek: Business Management I st., koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Teamwork Management (kierunki: Business Management I st., EITA, Gospodarka nieruchomościami - przedmiot do wyboru sem. 2, koordynator: dr Jarosław Poteralski).