WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Konkurs asystent!
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Konkurs asystent!
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim) w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) (formularz do pobrania);
 2. wniosek o zatrudnienie;
 3. życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);
 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu magistra z zakresu nauk ekonomicznych (zarządzania, ekonomii lub finansów) a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem;
 5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;
 6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
 7. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).
Wymagania:
 1. Posiadanie stopnia magistra z zakresu nauk ekonomicznych (zarządzania, ekonomii lub finansów).
 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona właściwym certyfikatem.
 3. Wiedza z zakresu minimum trzech z poniższych obszarów:
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • etyka biznesu/etyki zawodowe,
  • negocjacje w biznesie,
  • zarządzanie zmianą,
  • zarządzanie różnorodnością,
  • zarządzanie własnym rozwojem.
 4. Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej.
 5. Dodatkową atutem będzie doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej, projektach naukowowych lub badawczo-rozwojowych a także organizacji konferencji naukowych oraz znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Zarządzania
Sekretariat Główny Instytutu
Agnieszka Drabik
ul. Cukrowa 8, pok. 206
71-004 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.08.2023 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.