WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Rys historyczny
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Rys historyczny
Począwszy od 1946 r. w wielu formułach organizacyjnych (Akademia Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu w strukturach Politechniki Szczecińskiej oraz wydziały ekonomiczne w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego) funkcjonuje ośrodek, którego bezpośrednim spadkobiercą jest obecny Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. To główny podmiot będący ośrodkiem prac naukowych skoncentrowanych na problematyce personalnej w Szczecinie.

W szerokiej perspektywie historycznej Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim wywodzi się z powstałej u zarania dziejów ośrodka Katedry Ekonomii Politycznej, w krótszej zaś perspektywie czasowej - z jednej z Katedr kontynuujących jej dziedzictwo - utworzonej w 1991 roku Katedry Mikroekonomii.

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Instytucie Ekonomii Politycznej wybrani pracownicy (prof. Danuta Kopycińska, dr Marek Czajkowski) koncentrowali się na problematyce płac oraz innych bodźców w ramach systemów motywacyjnych. Po przełomie 1989 roku kontynuatorką prac badawczych w powyższym nurcie była Katedra Mikroekonomii, kierowana przez prof. Danutę Kopycińską. Pani Profesor wychowała w tym zespole liczne grono następców, którzy dziś są samodzielnymi pracownikami nauki (profesorowie Wojciech Jarecki, Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka, Katarzyna Włodarczyk, Patrycja Zwiech) podejmującymi w swoich pracach liczne tematy związane ze sferą zarządzania kapitałem ludzkim i ekonomii pracy.

W roku 2013, w ramach procesu tworzenia instytutów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, siedmioro pracowników Katedry Mikroekonomii, ze względu na swoje zainteresowania naukowe, utworzyło - jako jednostkę organizacyjną w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania - Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Zakładu został dr hab. Wojciech Jarecki. Od 1 października 2014 r., ze względu na uzyskanie stopni doktora habilitowanego przez kolejnych pracowników tej jednostki, Zakład przekształcony został w Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Katedry został dr hab. Wojciech Jarecki. W Katedrze zatrudnionych było 7 pracowników.

Począwszy od 1 października 2019 r. w efekcie kolejnych zmian strukturalnych na Uniwersytecie Szczecińskim implikowanych reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim stała się jednostką organizacyjną nowotworzonego Instytutu Zarządzania na nowym Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwiększyła się też liczba pracowników do 12 osób (z czego obecnie 4 osoby posiadają status samodzielnego pracownika nauki). Kierownikiem Katedry został dr hab. prof. US Marek Kunasz.